fashion img

Giới thiệu chung

  • Giới thiệu chung

    Trung tâm Karst và Di sản địa chất (gọi tắt theo phiên âm tiếng Anh là VCKG) được thành lập ngày 26/08/2010 theo Quyết định số 98/QĐ-VĐCKS của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản:

Đề tài cấp nhà nước

Đề tài hợp tác quốc tế

Hợp đồng khoa học

Đào tạo và hướng dẫn