fashion img

Lịch tuần 3 tháng 9 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9 TỪ NGÀY 19/9 ĐẾN NGÀY 23 /9/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2

19/9/2016

8h30

 

Hội thảo đề tài xây dựng QĐKT bđ DSĐC 1-200 tại Bộ TNMT

 Ô Trung

Nguyễn Lan Hương

Ô. Trung

Thứ 3

20/9/2016

8h30

HT

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2016 tại Viện

Ô Trung

Văn phòng chuẩn bị tài liệu, báo cáo

Ô. Trung

Thứ  4
21/9/2016

 

 

 

 

 

 

 

Thứ  5
22 /9/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ  6
23 /9/2016

8h30

D201

Họp dánh giá thực trạng nghiên cứu địa chất karst và đề xuất phương hướng nghiên cứu và kết quả nang cao năng lực nghiên cứu

Ô. Trung

P. Địa chất Karst

 

Ô. Trung

 

GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)