fashion img

Lịch tuần 1 tháng 10 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 TỪ NGÀY 03/10 ĐẾN NGÀY 07/10/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
03/10/2016

 

 

Công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung 

Thứ 3

04/10/2016

10h

PH

tầng 2 Viện

Báo cáo Việntiến độ thực hiện NVTXTCN năm 2016 “Phân tích, đánh giá thực trạng công nghệ nghiên cứu điều tra khoáng sản rắn đáy biển trên thế giới và Việt Nam. Đề xuất qui trình và công nghệ mới áp dụng cho Việt Nam

 

Ngô Thị Thúy Hường

Nguyễn Xuân Nam

Ô. Sơn

Thứ  4
05/10/2016

8h

PH

tầng 2 Viện

Xét duyệt kế hoạch bước 1 năm 2016 đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)”

 

Trần Minh Thuận

Ô. Sơn

Thứ  5
06/10/2016

 

 

Công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

Thứ  6
07/10/2016

 

 

Công tác văn phòng cho Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung

 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)