fashion img

Lịch tuần 1 tháng 11 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11 TỪ NGÀY 31/10 ĐẾN NGÀY 04/11/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
31/10/2016

 8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Ô. Trung 

13h30

 

Công tác văn phòng cho Phiếu giao việc (kèm theo quyết định 157/VĐCKS-KHTC) của Viện về việc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung 

Thứ 3

01/11/2016

8h30

 

Họp bầu ban chấp hành công đoàn Trung tâm

Toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm

 

Bà Hường

13h30

 

Hội thảo về định mức kinh tế lập bản đồ đi sản địa chất tỉ lệ 1/200000 tại Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản

 

 

Ô. Trung 

Thứ  4
02/11/2016

 8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Ô. Trung

13h30

 

Công tác văn phòng cho Phiếu giao việc (kèm theo quyết định 157/VĐCKS-KHTC) của Viện về việc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung 

Thứ  5
03/11/2016

 8h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Ô. Trung 

13h30

 

Công tác văn phòng cho Phiếu giao việc (kèm theo quyết định 157/VĐCKS-KHTC) của Viện về việc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung 

Thứ  6
04/11/2016

 8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Ô. Trung 

13h30

 

Công tác văn phòng cho Phiếu giao việc (kèm theo quyết định 157/VĐCKS-KHTC) của Viện về việc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

 

Ô. Trung 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)