fashion img

Lịch tuần 2 tháng 11 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 11 TỪ NGÀY 07/11 ĐẾN NGÀY 14/11/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
7/11/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

8/11/2016

8h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

 

 

 

 

 

Thứ  4
9/11/2016

8h30

D201

Báo cáo tiến độ chuyên đề: “Công nghệ khoan sâu trong điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản rắn đáy biển Việt Nam và thế giới”.

Nguyễn Xuân Nam;

Văn phòng

- Nguyễn Xuân Nam chuẩn bị,

- Lê Anh Vũ thư ký

Bà Hường

9h30

D201

 

Báo cáo tiến độ biên dịch các tài liệu phục vụ xây dựng bản tin kinh tế địa chất - nguyên liệu khoáng.

Lê Thị Tuyết;

Văn phòng

- Lê Thị Tuyết chuẩn bị,

- Lê Anh Vũ thư ký

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTXTCN

 

 

Bà Hường

Thứ  5
10/11/2016

8h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

708

Chuẩn bị thuyết minh NVTXTCN 2017

Văn phòng

 

Bà Hường

Thứ  6
11/11/2016

8h30

D201

Báo cáo tiến độ các modul, biểu đồ thạch hóa luận giải tiềm năng khoáng sản nội sinh liên quan với các đá magma phun trào đới Tú Lệ

Đinh Văn Huy;

Văn phòng

- Đinh Văn Huy chuẩn bị,

- Lê Anh Vũ thư ký

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTXTCN

 

 

Bà Hường