fashion img

Lịch tuần 4 tháng 11 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 11 TỪ NGÀY 17/11 ĐẾN NGÀY 21/11/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
21/11/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

708

Báo cáo kết quả biên dịch các tài liệu liên quan công nghệ địa hóa trong điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản rắn đáy biển Việt Nam và thế giới

Ngô Thị Thúy Hường;

Văn phòng

Ngô Thị Thúy Hường;

Lê Anh Vũ thư ký

Ô. Trung

Thứ 3

22/11/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  4
23/11/2016

8h

 

Họp xây dựng dự toán cho thuyết minh TNTXTCN 2017

Toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  5
24/11/2016

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  6
25/11/2016

8h

708

Họp giao ban công tác Văn phòng

Ban Giám đốc, Văn phòng

 

Ô. Trung

 

 

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                  (Đã ký)