fashion img

Lịch tuần 5 tháng 11 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 11 TỪ NGÀY 28/11 ĐẾN NGÀY 02/12/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
28/11/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ 3

29/11/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

708

Kiểm tra bản trình chiếu NVTXTCN 2017

Ngô Thị Thúy Hường;

Hoàng Thị Hương Giang;

Lê Anh Vũ

Văn phòng chuẩn bị

Ô.Trung

Thứ  4
30/11/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  5
01/12/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  6
02/12/2016

8h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

BàHường 

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                  (Đã ký)