fashion img

Lịch tuần 1 tháng 12 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12 TỪ NGÀY 05/12 ĐẾN NGÀY 09/12/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
05/12/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ 3

06/12/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  4
07/12/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  5
08/12/2016

8h

 

Chuẩn bị báo cáo bước đề tài Dioxin

 

 

Bà Hường

13h30

 

Chuẩn bị báo cáo bước đề tài Dioxin

 

 

Bà Hường

Thứ  6
09/12/2016

8h30

705

Thẩm định xét duyệt chất lượng Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phầm luận giải cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn–Holocen”

Văn phòng

Danh sách mời

Thành viên tham gia đề tài.

Trần Minh Thuận;

Hoàng Thị Hương Giang thư ký

Ô. Trung

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                  (Đã ký)