fashion img

Lịch tuần 3 tháng 12 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 12 TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN NGÀY 23/12/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
19/12/2016

8h

PH tầng 2

Họp với Ban thư ký quốc gia về công viên địa chất

 

 Ngô Thị Thúy Hường chuẩn bị

Ô. Văn

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ 3

20/12/2016

8h

PH tầng 2

Họp với Viện Khoa học Công nghệ Hàn Quốc về việc xây dựng dự án Koica  về quan trắc môi trường khai thác mỏ

 

 Ngô Thị Thúy Hường chuẩn bị

Ô. Văn

14h00

 

Thực hiện NVTXTCN

 

 

Bà Hường

Thứ  4
21/12/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  5
22/12/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  6
23/12/2016

8h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                 (Đã ký)