fashion img

Lịch tuần 4 tháng 12 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 12 TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN NGÀY 30/12/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
26/12/2016

8h30

705

Họp Tổng kết, đánh giá cán bộ viên chức và xét thi đua khen thưởng năm 2016

PVT. Trịnh Hải Sơn;

Văn phòng Viện;

Toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm

Văn phòng Trung tâm,

Thư ký: Hoàng Thị Hương Giang

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ 3

27/12/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

14h00

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  4
28/12/2016

8h

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  5
29/12/2016

8h

 

Họp giao ban công tác văn phòng

Ban Giám đốc; Văn phòng

Văn phòng chuẩn bị

Ô. Trung

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

Thứ  6
30/12/2016

8h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

13h30

 

Thực hiện NVTX TCN

 

 

Bà Hường

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                  (Đã ký)