fashion img

Lịch tuần 1 tháng 01 năm 2017

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 01 TỪ NGÀY 03/01 ĐẾN NGÀY 06/01/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2

02/01/2017

 

 

Nghỉ têt dương lịch 2017

 

 

 

Thứ 3

03/01/2017

 

 

 

Thực hiện NVTXTCN 2017

 

 

Bà Hường

Thứ 4

04/01/2017

 

 

Thực hiện NVTXTCN 2017

 

 

Bà Hường

Thứ  5
05/01/2017

 

 

Thực hiện NVTXTCN 2017

 

 

Bà Hường

Thứ  6
06/01/2017

 

 

Thực hiện NVTXTCN 2017

 

 

Bà Hường

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                  (Đã duyệt)