fashion img

Lịch tuần 2 tháng 01 năm 2017

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 01 TỪ NGÀY 09/01 ĐẾN NGÀY 13/01/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2

09/01/2017

13h30

HT

Họp tổng kết năm 2016 của tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất

Ô. Trung, tiểu ban

 

Ô. Văn

Thứ 3

10/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

11/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ  5
12/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ  6
13/01/2017

8h

 

Kiểm kê tài sản của Trung tâm

Viện + Văn phòng Trung tâm

Văn phòng

 

Bà Hường

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                  (Đã duyệt)