fashion img

Lịch tuần 2 tháng 02 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 02 NĂM 2017

Từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2017

TRUNG TÂM KARST

 VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

06/02

 

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

Ô. Trung

 

Thứ 3

07/02

 

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

Ô. Trung

 

Thứ 4

08/02

 

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

Ô. Trung

 

Thứ 5

09/02

 

 

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

Ô. Trung

 

 

Thứ 6

10/02

 

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

Ô. Trung

 

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                           (đã duyệt)