fashion img

lịch tuần 4 tháng 02 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẮT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 02 NĂM 2017

Từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

20/02

8h30-12h00

Hội thảo “Phân tích thực hành hệ thống dữ liệu của bơm địa nhiệt”

 

CBVC Viện quan tâm

Phòng họp  tầng 3

VT. T.T.Văn

 

13h30-17h00

Hội thảo “Phân tích thực hành hệ thống dữ liệu của bơm địa nhiệt” (tiếp)

 

CBVC Viện quan tâm

Phòng họp  tầng 3

VT. T.T.Văn

 

Thứ 3

21/02

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

22/02

8h30

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Lãnh đạo Trung tâm, toàn bộ đảng viên

Phòng họp  tầng 3

VT. T.T.Văn

 

13h30

Xét duyệt kế hoạch thi công, dự toán năm 2017 Đề tài:Xây dựng mạng lưới địa động lực trên khu vực các đứt gãy thuộc Miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đại Trung

Danh sách mời

Phòng họp  tầng 2

VT. T.T.Văn

Ô. Trung

Thứ 5

23/02

10h00

Xét duyệt kế hoạch thi công, dự toán năm 2017 Đề tài:Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)

Chủ nhiệm: CưN. Trần Minh Thuận

Danh sách mời

Phòng họp  tầng 2

VT. T.T.Văn

Ô. Thuận

Thứ 6

24/02

 

Họp giao ban công tác Văn phòng

Ban Giám đốc, Văn phòng

708

Ô. Trung

Văn phòng

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)