fashion img

Lịch tuần 2 tháng 7 năm 2016

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 7 TỪ NGÀY 11/07 ĐẾN NGÀY 15/07/2016

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị

Chủ trì

Thứ 2
11/07/2016

 

 

Triển khai thực địa theo Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

Giám đốc, toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm 

 

 Ô.Trung

Thứ  3
12/07/2016

 

 

Triển khai thực địa theo Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

Giám đốc, toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm 

 

Ô. Trung

Thứ  4
13/07/2016

 

 

Triển khai thực địa theo Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

Giám đốc, toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm 

 

Ô. Trung

Thứ 5

14/07/2016

 

 

Triển khai thực địa theo Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

Giám đốc, toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm 

 

Ô. Trung

Thứ  6
15/07/2016

 

 

Triển khai thực địa theo Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

Giám đốc, toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm 

 

Ô. Trung

 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                      (Đã ký)