fashion img

Lich tuần 3 tháng 4 năm 2017

 

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM 2017

Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2017

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ/Ngày

Thời

gian

Nội dung công việc

Thành phần

Tham dự

Địa điểm

Chủ trì

Chuẩn bị

Thứ 2

17/4

9h

Báo cáo tổng hợp tài liệu về quản lý các di sản địa chất vùng karst

Ban Giám đốc, Văn phòng

708

Ô. Trung

- Phạm Thị Thúy chuẩn bị;

- Lê Anh Vũ thư ký    

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

18/4

9h00

Họp về Xây dựng QĐ KT BĐCVĐCTN 1/50(25)

Giám đốc

Bộ TNMT

 

 

110h00

Xét duyệt kế hoạch thi công, dự toán năm 2017 Đề tài:Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)

Chủ nhiệm: CưN. Trần Minh Thuận

Danh sách mời

Phòng họp tầng 2

Ô.

Tr T Văn

Ô. Thuận

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

19/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

20/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

21/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                            (đã duyệt)