fashion img

Lịch tuần 34 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 34 (từ ngày 21/8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

21/8

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên Quý II/2017

TP: Đinh Văn Huy

- Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 709

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

10h

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên Quý II/2017

TP: Phạm Thị Thúy

- Lê Anh Vũ thư ký

Phòng 709

Ba

22/08

Phó Giám đốc

Ngô Thị Thúy Hường

8h30

Làm việc với các đối tác dự án Dioxin do PEER tài trợ

Đại học Khoa học Tự nhiên

 

 

 

 

23/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

24/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

25/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lúc 10h00 ngày 21 háng 8 năm 2017.