fashion img

Lịch tuần 39 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần thứ 39 (từ ngày 25/9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

25/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

26/09

 

 

 

 

 

 

 

 

27/9

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

28/9

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Họp nghiệm thu sản phẩm của các Phiếu thuê khoán chuyên môn và Hợp đồng lao động, Hợp đồng thử việc.

TP:

- Lê Anh Vũ thư ký;

- Phạm Minh Hải, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trịnh Thị Liên, Lê Anh Phương, Dương Văn Phúc, Trần Thị Minh, Bùi Văn Long

Phòng 709

 

 

 

 

Sáu

29/9

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

 Tham dự họp về dự thảo thông tư di sản địa chất

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

 Họp giao ban công tác Văn phòng tháng 9

TP: Ban Giám đốc; Văn phòng

Phòng 708