fashion img

Lịch tuần 40 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 40 (từ ngày 02/10 đến ngày 06 tháng 10 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

02/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

03/10

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Họp nghiệm thu sản phẩm của các Phiếu thuê khoán chuyên môn và Hợp đồng lao động, Hợp đồng thử việc.

TP:

- Lê Anh Vũ thư ký;

- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trịnh Thị Liên, Lê Anh Phương, Bùi Văn Long

Phòng 709

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

10h0

Họp giao ban công tác Văn phòng tháng 9

TP: Ban Giám đốc; Văn phòng

Phòng 708

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

 Họp góp ý Dự thảo thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000

Bộ TNMT

04/10

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

15h

 Họp giao ban quản lý Viện

Phòng họp tầng 2

Năm

05/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

06/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật 9h30 ngày 4 tháng 10 năm 2017