fashion img

Lịch tuần 42 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 42 (từ ngày 16/10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

16/10

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

 

 Họp góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1: 200.000

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Ba

17/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

19/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

20/10