fashion img

Lịch tuần 44 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 44 (từ ngày 30/10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

30/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

31/10

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Họp giao ban công tác văn phòng tháng 10

TP: Ban Giám đốc, Văn phòng

Phòng 708

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

 

Họp về việc lập đề cương Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018

TP: Toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm

Phòng 705

01/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

02/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

03/11