fashion img

Lịch tuần 45 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 45(từ ngày 06/11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

06/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

07/10

 

 

 

 

 

 

 

 

08/11

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

 Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017

TP:

- Ban Giám đốc, Văn phòng

- Lê Anh Vũ thư ký

- Phạm Thị Thúy, Nguyễn Lan Hương chuẩn bị

Phòng 705

 

 

 

 

Năm

09/11

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

9h

Họp về Hệ số phức tạp và khó khăn cho di sản địa chất

A1010

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp xét duyệt đề cương nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018

A1010

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sáu

10/11

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

14h

Họp về Đề án “Bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam”

A1010

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường