fashion img

Lịch tuần 48 năm 2017 của Lãnh đạo Trung tâm

  

VIỆN KHOA HỌC
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Tuần 48 (từ ngày 27/11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2017)

 

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 

Thứ Ngày

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

27/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

28/11

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Nghiệm thu báo cáo bước Đề tài Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (Khoảng 30.000 năm trở lại đây)

TP:

- Ban Giám đốc;

- Văn phòng;

- Các thành viên đề tài.

Phòng họp tầng 2

 

 

 

 

29/11

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

8h30

Họp nghiệm thu sản phẩm của các Phiếu thuê khoán chuyên môn và Hợp đồng lao động, Hợp đồng thử việc.

TP:

- Lê Anh Vũ thư ký;

- Dương Văn Phúc, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trịnh Thị Liên, Phạm Minh Hải, Lê Anh Phương, Bùi Văn Long, Trần Thị Minh

Phòng 709

 

 

 

 

Năm

30/11

 

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Đại Trung

13h30

Họp thẩm định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018

TP:

- Ban Giám đốc;

- Lê Anh Vũ

Phòng họp tầng 10 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sáu

01/12