fashion img

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 11

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 
 

 


Số:  23 /TB - TTKDSĐC

V/v: Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 12  năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trung tâm

Ngày 02 tháng 12 năm 2017, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp giao ban dưới sự chủ trì của Giám đốc. Sau khi nghe đại diện các bộ phận thuộc Văn phòng Trung tâm báo cáo công việc đã thực hiện tháng 11 và dự kiến kế hoạch triển khai công việc tháng 12 năm 2017, Giám đốc kết luận như sau:

1. Giải quyết triệt để các công việc của Văn phòng tháng 11 còn tồn đọng

- Tiếp tục thu bổ sung hồ sơ của các viên chức Nguyễn Xuân Nam, Đinh Văn Huy, Hoàng Lê Lộc, Hoàng Xuân Đức, Nguyễn Lan Hương để lưu tại Trung tâm (ThS. Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Hoàn thiện biên bản sử dụng vào bảo quản tài sản cho viên chức và người lao động (CưN. Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương lập biên bản bàn giao sản phẩm bước I năm 2016 của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” cho TS. Nguyễn Đại Trung (CưN. Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lấy phiếu đăng ký khoa học công nghệ cho đề tài “Quy phạm công viên địa chất” (CưN. Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương lập báo cáo tình hình thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” (CưN. Lê Anh Vũ thực hiện phối hợp với KS. Nguyễn Lan Hương);

2. Dự kiến các công việc thực hiện trong tháng 12

- Bảo vệ Hợp đồng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 của Trung tâm tại Viện (TS. Nguyễn Đại Trung thực hiện, CưN. Lê Anh Vũ phối hợp );

- Nghiệm thu và thanh quyết toán 02 Hợp đồng do TS. Nguyễn Xuân Nam và TS. Nguyễn Thành Long chủ trì thực hiện (ThS. Nguyễn Thị Diệp thực hiện phối hợp với CưN. Lê Anh Vũ);

- Ký kết hợp đồng đề tài hợp tác với USGS “Ứng dụng cỏ vetiver ở quy mô thực tế nhằm giảm nhẹ ô nhiễm dioxin trong đất ở sân bay Biên Hòa” do USAID tài trợ (TS. Ngô Thị Thúy Hường thực hiện, phối hợp các thủ tục tài chính với ThS. Nguyễn Thị Diệp). Chuyển cho bộ phận kế toán 1 bộ hồ sơ bao gồm: Đề cương dự án, Dự toán kinh phí toàn đề tài và dự toán năm, Hợp đồng đã ký với USAID.

 

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP TT. G20

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Đại Trung