fashion img

Ban giám đốc Trung tâm Karst và Di sản địa chất

 

Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Đại Trung

(Theo Quyết định số 65/QĐ - VĐCKS ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản)

Số điện thoại: 0912 667 164

Email: trung_nd@yahoo.com.

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Ngô Thị Thúy Hường

(Theo Quyết định số 179/QĐ-VĐCKS ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản)

Số điện thoại: 0917709596

Email: ngothithuyhuong@gmail.com