fashion img

Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Karst và Di sản Địa chất

Theo Quyết định số 57/QĐ - VĐCKS ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Karst và Di sản địa chất như sau:

1. Vị trí  và chức năng

Trung tâm Karst và Di sản địa chất là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, triển khai và chuyển giao công nghệ và dịch vụ về địa chất, khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, địa chất môi trường, khảo sát hang động ở các vùng đá vôi (karst); di sản địa chất, công viên địa chất và du lịch địa chất; địa chất y học, khoáng hóa các bon và các ứng dụng khác của Khoa học Địa chất (sau đây gọi chung là Địa chất Karst và Di sản địa chất).

Trung tâm Karst và Di sản địa chất là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đề xuất, xây dựng chính sách, pháp luật về Địa chất Karst và Di sản địa chất; xây dựng, tổ chức, hợp tác thực hiện, thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển khoa học công nghệ về Địa chất Karst và Di sản địa chất.

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tư vấn, giám sát thi công dự án, đề án; thực hiện các hoạt động dịch vụ về Địa chất Karst và Di sản địa chất theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về Địa chất Karst và Di sản địa chất; Xây dựng và hướng dẫn việc xây dựng các dự án về di sản địa chất, bảo tồn địa chất, công viên địa chất; hướng dẫn việc lập hồ sơ, tham gia thẩm định và công nhận danh hiệu Di sản địa chất và Công viên địa chất cấp quốc gia và toàn cầu.

- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, xây dựng và đánh giá dự án, tư vấn triển khai dự án, đề án về địa chất karst và di sản địa chất và các lĩnh vực liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững các vùng karst.

- Khảo sát đo vẽ hang động karst, thành lập dự án quy hoạch, sử dụng bền vững hang động karst.

- Điều tra, thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng và tư vấn, lập dự án khai thác, sử dụng hợp lý các loại tài nguyên địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước và di sản địa chất ở các vùng karst.

- Liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về Địa chất karst và di sản địa chất theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn việc xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư chuyên ngành, chuyển giao các công nghệ thuộc lĩnh vực Địa chất karst và di sản địa chất.

- Tham gia đào tạo Sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về Địa chất karst và di sản địa chất.

- Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo phân công của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác kế hoạch, kế toán và quyết toán của đơn vị hoạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật.

- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.