fashion img

Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Karst và Di sản Địa chất

 

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ – VĐCKS ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Karst và Di sản địa chất. Trung tâm có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Vị trí và chức năng

-Trung tâm Karst và Di sản địa chất là đơn vị nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có chức năng tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ về thủy văn karst, đất và sử dụng đất karst, hang động, khoáng sản karst và môi trường karst, di sản địa chất, công viên địa chất và du lịch địa chất.
-Trung tâm Karst và Di sản địa chất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có các tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại ngân hàng và Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của Pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
-Nghiên cứu cơ bản về lịch sử phát sinh, phát triển vỏ trái đất; cấu trúc địa chất, thành phần vật chất của các thành tạo địa chất v.v nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc điều tra nghiên cứu cơ bản về địa chất karst và di sản địa chất trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
-Nghiên cứu, triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ về địa chất karst và di sản địa chất trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
-Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước  trong việc tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về địa chất karst và di sản địa chất theo luật định của pháp luật trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
-Điều tra, thăm dò, đánh giá trữ lượng-chất lượng và tư vấn, lập dự án khai thác, sử dụng các loại khoáng sản ở vùng karst trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
-Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, xây dựng và đánh giá dự án, tư vấn triển khai dự án, đề án về địa chất karst và di sản địa chất và các lĩnh vực liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững các vùng karst trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
-Tư vấn giám sát thi công dự án, đề án về địa chất karst và di sản địa chất trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
-Thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất karst và di sản địa chất theo quy định của pháp luật trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
-Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, kế toán của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.
-Quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, viên chức, lao động theo phân cấp của Viện.
-Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.