fashion img

Giới thiệu các phòng thuộc Trung tâm

 

                 Theo Quyết định số 164/QĐ - VĐCKS ngày 01 tháng 08 năm 2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thì cơ cấu tổ chức của Trung tâm Karst và Di sản địa chất gồm 03 phòng:

               - Văn phòng;

               - Phòng Địa chất Karst;

               - Phòng Di sản địa chất.

 

               1. Giới thiệu chung về Văn phòng

            * Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức-hành chính

+ Chủ trì tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm thực hiện về tổ chức, quản lý cán bộ, viên chức và người lao động theo thẩm quyền và phân cấp của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

+ Trình Giám đốc về chế độ, chính sách tiền lương và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm và thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của Trung tâm.

+ Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết, đối ngoại, tiếp khách.

+ Tham gia xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của Trung tâm về các nhiệm vụ khoa học - hợp tác nghiên cứu triển khai công nghệ và các lĩnh vực liên quan.

+ Quản lý cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, tài sản; phương tiện và điều kiện làm việc của Trung tâm.

+ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quyết định của Giám đốc.

* Thực hiện các nhiệm vụ về Kế hoạch - Tài chính

+ Chủ trì tham mưu cho Giám đốc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Trung tâm.

+ Tổ chức quản lý thu chi tài chính của Trung tâm như: Tổng hợp, lập dự toán thu chi tài chính hàng năm để trình Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

+ Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, kế toán theo quý, 6 tháng và hàng năm theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện kiểm kê, tính hao mòn đối với tài sản thiết bị phục vụ các hoạt động của Trung tâm và hướng dẫn, tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

+ Theo dõi và kiểm tra về tài chính kế toán của các dự án từ nguồn ngân sách, vốn vay và các nguồn vốn khác do Trung tâm quản lý.

+ Trình Giám đốc giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác tài chính, kế toán.

+ Tham gia xây dựng các định mức chi tiêu, cơ chế quản lý và tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

+ Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức tài chính, kế toán trong Trung tâm.

+ Chủ trì xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng các hợp đồng, dịch vụ sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ của Trung tâm.

+ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quyết định của Giám đốc.

              Danh sách cán bộ văn phòng

TT

Họ và Tên

Chức danh

1

 Ths. Hoàng Thị Hương Giang

Chuyên viên

2

Ths. Nguyễn Thị Diệp

Kế toán trưởng

3

CưN. Lê Anh Vũ

Kế toán

           

         2. Giới thiệu chung về phòng Địa chất Karst

            + Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của phòng, góp phần xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của Trung tâm cho các nhiệm vụ nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu triển khai công nghệ về địa chất karst trình Giám đốc quyết định.

+ Thực hiện các dự án, đề tài, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra cơ bản về địa chất karst và di sản địa chất của Trung tâm.

+ Nghiên cứu phát triển, triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ về địa chất karst của Trung tâm.

+ Xây dựng và thực hiện các đề án điều tra, thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản karst và bảo tồn và phát triển bền vững ở các vùng karst (di sản thiên nhiên, công viên địa chất, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu sinh thái biển và đất ngập mặn, du lịch địa chất v.v) của Trung tâm.

+ Tham mưu cho Giám đốc về sách lược hoạt động và chiến lược phát triển khoa học công nghệ về địa chất karst của Trung tâm.

+ Thực hiện các dự án, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu hợp tác và nâng cao năng lực khoa học về địa chất karst với các tổ chức nước ngoài (các nguồn vốn tài trợ từ các trường, viện, liên trường, các tổ chức phi chính phủ v.v.) của Trung tâm.

            Danh sách phòng Địa chất Karst:

TT

Họ và Tên

 

Chức danh

1

TS. Nguyễn Xuân Nam

Nghiên cứu viên

2

CưN. Đinh Văn Huy

Nghiên cứu viên

3

CưN. Hoàng Xuân Đức

Nghiên cứu viên

 

 

3. Giới thiệu chung về phòng Di sản Địa chất:

            + Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của phòng, góp phần xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của Trung tâm cho các nhiệm vụ nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu triển khai công nghệ về di sản địa chất trình Giám đốc quyết định;

+ Thực hiện các dự án, đề tài, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra cơ bản về di sản địa chất của Trung tâm;

+ Nghiên cứu phát triển, triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ về di sản địa chất của Trung tâm;

+ Xây dựng và thực hiện các đề án điều tra, bảo tồn và phát triển bền vững ở các vùng di sản địa chất;

+ Tham mưu cho Giám đốc về sách lược hoạt động và chiến lược phát triển khoa học công nghệ về di sản địa chất của Trung tâm;

+ Thực hiện các dự án, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu hợp tác và nâng cao năng lực khoa học về di sản địa chất với các tổ chức nước ngoài (các nguồn vốn tài trợ từ các trường, viện, liên trường, các tổ chức phi chính phủ v.v.) của Trung tâm;

             + Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quyết định của Giám đốc.

                 Danh sách cán bộ phòng Di sản Địa chất:

TT

Họ và Tên

Chức danh

1

Ths. Phạm Thị Thúy

Nghiên cứu viên

2

CưN.Nguyễn Lan Hương

Nghiên cứu viên

3

CưN. Hoàng Lê Lộc

Nghiên cứu viên

 

             Danh sách cán bộ hợp đồng ngắn hạn phòng Di sản Địa chất:

TT

Họ và Tên

Chức danh

1

Ths. Dương Văn Phúc

 

2

CưN. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

3

CưN. Phạm Minh Hải

 

4

CưN. Trịnh Thi Liên

 

5

CưN. Trần Thị Minh

 

6

CưN. Nguyễn Khắc Toàn

 

7

CưN. Lê Anh Phương