fashion img

Sách: Hướng dẫn sử dụng phần mềm luận giải cho phân tích cấu trúc từ dữ liệu đứt gãy dịch chuyển

 Cuốn sách Hướng dẫn sử dụng phần mềm luận giải cho phân tích cấu trúc từ dữ liệu đứt gãy dịch chuyển gồm 04 Chương.

Chương I: Giới thiệu phần mềm

Phần mềm luận giải cho phân tích cấu trúc từ dữ liệu đứt gãy dịch chuyển (T - TECTO) là một phần mềm máy tính do TS. Jure Jalohar phát triển phiên bản thứ nhất vào năm 1999 và phát triển phiên bản thứ ba năm 2009 có khả năng phân loại và phân tích vi cực (Cosserat) từ các dữ liệu đứt gãy dịch trượt đồng nhất và không đồng nhất băng cách sử dụng một số phương pháp số khác nhau bao gồm cả phương pháp Gauss. Phần mềm này dựa trên triết lý cổ điển của phép nghịch đảo dữ liệu đứt gãy dịch trượt  trong đó bao gồm cả khái niệm về ứng suất và biến dạng phù hợp nhất. Việc xác định phép toán và hàm phù hợp xác định sự phù hợp của ứng suất ứng suất / biến dạng đã được đưa ra với dữ liệu đứt gãy trượt. Để hạn chế kết quả đảo ngược với các giải pháp có thể chấp nhận được, phần mềm sẽ xem xét thêm tỉ lệ giữa ứng suất cắt và trượt trên bề mặt đứt gãy, với giả thuyết rằng kết quả về sự đảo ngược của ứng suất và biến dạng cổ được chấp nhận theo luật của Amonton.

Chương II: Các thanh công cụ trong phần mềm

Giới thiệu về tệp, hình ảnh, phương pháp (phương pháp ứng suất Gauss, một số các phương pháp khác)

Chương III: Cách nhập dữ liệu vào phần mềm

Hướng dẫn cách nhập dữ liệu đứt gãy trượt vào phần mềm (T - Tecto, 1999); nhập dữ liệu đứt gãy trượt vào phần mềm (T - Tecto, 2009); nhập dữ liệu đứt gãy trượt (Tectonics FP); n hập dữ liệu đứt gãy trượt (Myfault); nhập dữ liệu cơ chế động đất; nhập dữ liệu khe nứt.

Chương IV: Một số phương pháp sử dụng trong phần mềm

Phân tích ứng suất/ biến dạng cổ của dữ liệu đứt gãy trượt (phân tích đứt gãy với hệ thống của các khe nứt phức tạp, trọng số trận động đất phụ thuộc vào cường độ động đất, trọng số trận động đất phụ thuộc vào phân tích các nút giao); phương pháp Cosserat (phương pháp Cosserat nghịch đảo, phương pháp MSM Cosserat trực tiếp); phương pháp trượt phức tạp MSM (mô tả phương pháp MSM, thông số quay vi mô và vĩ mô, các đứt gãy khởi tạo); phương pháp RDM, MSM, VGF, P - T (phương pháp nhị diện phải, phương pháp MSM, phương pháp VGF, phép phân tích khe nứt, cách áp dụng phương pháp VGF và MSM chỉ cho khe nứt).