fashion img

Giới thiệu chung

Trung tâm Karst và Di sản địa chất (gọi tắt theo phiên âm tiếng Anh là VCKG) được thành lập ngày 26/08/2010 theo Quyết định số 98/QĐ-VĐCKS của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản:

 

Trụ sở: km9 +300, đường Chiến Thắng, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0912 667 164.

Website: vckg.vn.

 Email: ttkarst@monre.gov.vn

 

 Ban lãnh đạo:

Giám đốc: Nguyễn Đại Trung

Phó Giám đốc: Ngô Thị Thúy Hường 

Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm

- Trung tâm Karst và Di sản địa chất (gọi tắt theo phiên âm tiếng Anh là VCKG) được thành lập ngày 26/08/2010 theo Quyết định số 98/QĐ-VĐCKS của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

- Ngày 01 tháng 8 năm 2014, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản ban hành Quyết định số: 164/ QĐ - VĐCKS về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Karst và Di sản địa chất.

- Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản ban hành Quyết định số: 65 /QĐ - VKHDCKS về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Trung làm Giám đốc Trung tâm Karst và Di sản địa chất.