fashion img

Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

 

+ Mục tiêu

- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các di sản địa chất (kiến tạo, địa mạo, cổ sinh, đá, địa tầng, mỏ v.v.);

- Xác định phạm vi, quy mô và triển vọng xây dựng CVĐCB.

+ Nhiệm vụ

              - Khảo sát thực địa, xác định các DSĐC, thu thập các loại mẫu di sản, lập mặt cắt chi tiết về DSĐC, đánh giá, xếp hạng các loại hình di sản địa chất;

             - Xây dựng bản đồ di sản địa chất phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản; và

             - Lập báo cáo kết quả khảo sát thực địa cùng các chuyên đề phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản.