fashion img

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 3

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 
 

 


Số:  14 /TB - TTKDSĐC

V/v: Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 31  tháng 03  năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trung tâm

Ngày 31 tháng 03 năm 2017, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác văn phòng tháng 3 dưới sự chủ trì của Giám đốc. Sau khi nghe Giám đốc phổ biến tình hình họp Giao ban của Viện, nghe đại diện bộ phận Văn phòng, bộ phận Kế hoạch Tài chính báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2017, Giám đốc kết luận như sau:

1. Văn phòng Trung tâm

- Tăng cường công tác kỷ luật lao động, chấn chỉnh giờ làm việc của viên chức;

- Từ 1/4 chú ý cập nhật mail của Trung tâm, của Giám đốc để nhận công văn từ Viện gửi xuống (Hoàng Thị Hương Giang thực hiện).

- Tăng cường cập nhật, viết bài cho website của Trung tâm (Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

2. Kế hoạch Tài chính

- Tiếp tục xây dựng nội dụng làm việc cho các hợp đồng lao động, làm hợp đồng, nghiệm thu sản phẩm, thanh lý hợp đồng (Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương hoàn thiện đăng ký nhiệm vụ 2018 gửi về Viện (Lê Anh Vũ);

- Tiếp tục xây dựng lịch kiểm tra tiến độ Quý I/2017 cho các viên chức còn lại.

3. Khoa học

- Phối hợp với các đề tài, đề án, dự án triển khai nhiệm vụ;

- Đề nghị viên chức sửa lại nhiệm vụ thường xuyên theo đúng cấu trúc, thu sản phẩm quý I/2017 về Văn phòng (Lê Anh Vũ).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP TT. G14

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Đại Trung