fashion img

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 4

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 
 

 


Số:    /TB - TTKDSĐC

V/v: Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 4/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 28  tháng 04  năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trung tâm

Ngày 28 tháng 04 năm 2017, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp giao ban dưới sự chủ trì của Giám đốc. Sau khi nghe đại diện các bộ phận thuộc Văn phòng Trung tâm báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2017, Giám đốc kết luận như sau:

1. Văn phòng

- Hoàn thiện hồ sơ của các viên chức để lưu tại Trung tâm (Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Cập nhật bài cho website của Trung tâm (Hoàng Thị Hương Giang thực hiện).

2. Kế hoạch-Khoa học

- Nhận lại các sản phẩm Quý I/2017 của Hợp đồng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 theo biên bản kiểm tra tiến độ- Chủ trì: TS. Nguyễn Đại Trung (Lê Anh Vũ thực hiện);

- Xây dựng nội dung làm việc cho 01 hợp đồng lao động, 06 phiếu thuê khoán chuyên môn (Lê Anh Vũ thực hiện);

- Triển khai nội dung số hóa trong đề tài “Xây dựng mạng lưới trắc địa động lực trên khu vực các đứt gãy thuộc miền bắc Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên” Chủ trì: TS. Nguyễn Đại Trung (Lê Anh Vũ thực hiện);

- Nhận bàn giao Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” Chủ trì: CưN. Trần Minh Thuận (Lê Anh Vũ thực hiện);

- Xem tình hình triển khai Hợp đồng thuê khoán chuyên môn về “Khảo sát đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu GIS không gian của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long” Chủ trì: TS. Nguyễn Thành Long (Lê Anh Vũ thực hiện);

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình Bộ TN-MT dự thảo “Quy định kỹ thuật “Công tác điều tra, thành lập bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)” Chủ trì: TS. Nguyễn Đại Trung (Lê Anh Vũ thực hiện).

4. Tài chính

- Triển khai nộp thuế điện tử (Nguyễn Thị Diệp thực hiện).

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP TT. G14

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Đại Trung