fashion img

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 5

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 
 

 


Số:    /TB - TTKDSĐC

V/v: Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 31  tháng 05  năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trung tâm

Ngày 31 tháng 05 năm 2017, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp giao ban dưới sự chủ trì của Giám đốc. Sau khi nghe đại diện các bộ phận thuộc Văn phòng Trung tâm báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2017, Giám đốc kết luận như sau:

1. Văn phòng

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, danh mục hồ sơ của các viên chức để lưu tại Trung tâm (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Khẩn trương cập nhật bài cho website của Trung tâm (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Xây dựng hợp đồng lao động (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Sát sao theo dõi chấm công cho toàn bộ viên chức và người lao động (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Xây dựng lịch tuần của Ban Giám đốc (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện).

2. Kế hoạch-Khoa học

- Khẩn trương hoàn chỉnh danh mục kiểm kê tài sản và biên bản bàn giao tài sản cho viên chức, người lao động sử dụng (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương nhận lại các sản phẩm Quý I/2017 của Hợp đồng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 theo biên bản kiểm tra tiến độ của TS Nguyễn Xuân Nam, CưN Hoàng Xuân Đức, TS Ngô Thị Thúy Hường (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Làm biên bản chưa nhận được bàn giao các sản phẩm Quý I/2017 của Hợp đồng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 của ThS Lê Thị Tuyết, CưN Trần Minh Thuận, ThS Đinh Tiến Dũng (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Xây dựng nội dung làm việc cho 01 hợp đồng lao động, 06 phiếu thuê khoán chuyên môn cho tháng 6/2017 (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Chuẩn bị cho nghiệm thu tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Quý II/2017 của Trung tâm (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương lập biên bản bàn giao mẫu, hồ sơ kinh tế, hồ sơ đợt chuyên gia sang của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” do CưN Trần Minh Thuận thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2017 (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương lập kế hoạch và dự toán bước II năm 2017 của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” do ThS Phạm Thị Thúy chịu trách nhiệm (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Xem tình hình triển khai Hợp đồng thuê khoán chuyên môn về “Khảo sát đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu GIS không gian của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long” Chủ trì: TS Nguyễn Thành Long (CưN Lê Anh Vũ thực hiện).

- Phối hợp soạn tờ trình sửa chữa dự thảo xây dưng quy định kỹ thuật điều tra, lập bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1:50.000 (25.000) (TS Nguyễn Đại Trung thực hiện);

- Phối hợp chuẩn bị cho tổ lập đề cương dự án Công viên địa chất Việt Nam để sửa chữa theo ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch-Tài chính (TS Nguyễn Đại Trung thực hiện);

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lấy phiếu đăng ký khoa học công nghệ cho đề tài “Quy phạm công viên địa chất” (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Phối hợp chuẩn bị các thủ tục cho đoàn đi nước ngoài trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” (ThS Hoàng Thị Hương Giang và CưN Lê Anh Vũ thực hiện).

- HHHhhoàn thiện sản phẩm của hợp đồng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 theo góp ý của hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (TS Nguyễn Đại Trung thực hiện);

- Hoàn thiện phiếu đề xuất đề tài khoa học công nghệ theo hình thức nghị đinh thư: “Nghiên cứu đánh giá các di sản khu vực Cà Mau-Kiên Giang và đánh giá triển vọng thành lập công viên quốc gia” (TS Nguyễn Đại Trung thực hiện).

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP TT. G14

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Đại Trung