fashion img

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 7

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 
 

 


Số:  19  /TB - TTKDSĐC

V/v: Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 9  tháng 08  năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trung tâm

Ngày 09 tháng 08 năm 2017, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp giao ban dưới sự chủ trì của Giám đốc. Sau khi nghe đại diện các bộ phận thuộc Văn phòng Trung tâm báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2017, Giám đốc kết luận như sau:

1. Văn phòng

- Tiếp nhận, vào sổ, trình xử lý công văn đi – đến (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Quản lý và sử dụng con dấu (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Scan, lưu các văn bản, hồ sơ (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Tiếp tục thu bổ sung hồ sơ của các viên chức để lưu tại Trung tâm (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Tiếp tục cập nhật 02 bài cho website của Trung tâm về: Triển khai thực địa đề tài Trầm tích hang động; Nghiên cứu dùng cỏ cải tạo môi trường của Việt Nam giành tài trợ của Mỹ (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Thông báo cho người lao động chuẩn bị hồ sơ để tuyển dụng đầu vào từ Viện (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Xây dựng hợp đồng lao động cho CưN Lê Anh Phương (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Hoàn thiện thủ tục đóng bảo hiểm cho 02 hợp đồng lao động;

- Theo dõi chấm công cho toàn bộ viên chức và người lao động (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Xây dựng lịch tuần của Ban Giám đốc (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện).

2. Kế hoạch-Khoa học

- Khẩn trương hoàn chỉnh danh mục kiểm kê tài sản và biên bản bàn giao tài sản cho viên chức, người lao động sử dụng (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương nhận lại các sản phẩm Quý I/2017 của Hợp đồng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 theo biên bản kiểm tra tiến độ của TS Nguyễn Xuân Nam, CưN Hoàng Xuân Đức (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Xây dựng nội dung làm việc cho 03 hợp đồng lao động, 05 phiếu thuê khoán chuyên môn cho tháng 7/2017 (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Chuẩn bị cho nghiệm thu tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Quý II/2017 của Trung tâm (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Hoàn thiện các sản phẩm đợt thực địa từ ngày 25/7 – 15/8/2017 của đề tài Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” do CưN Trần Minh Thuận thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2017 (TS Nguyễn Đại Trung thực hiện);

- Khẩn trương lập biên bản bàn giao mẫu, hồ sơ kinh tế, hồ sơ đợt chuyên gia sang của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” do CưN Trần Minh Thuận thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2017 (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Sửa chữa đề cương Dự án Công viên Địa chất Việt Nam (KS Nguyễn Lan Hương thực hiện);

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lấy phiếu đăng ký khoa học công nghệ cho đề tài “Quy phạm công viên địa chất” (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Hoàn thiện các thủ tục Dự án "Ứng dụng cỏ Vetiver trong xử lý ô nhiễm dioxin quy mô hiện trường tại sân bay Biên Hòa" (TS Ngô Thị Thúy Hường thực hiện).

3. Tài chính

- Hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ của đợt thực địa từ ngày 25/7 – 15/8/2017 của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” (KS Nguyễn Lan Hương thực hiện);

- Hoàn thiện các thủ tục tài chính đối với Hợp đồng thuê khoán chuyên môn về “Khảo sát đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu GIS không gian của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long” Chủ trì: TS Nguyễn Thành Long (ThS Nguyễn Thị Diệp và CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Hoàn thiện các thủ tục tài chính với của Hợp đồng thuê khoán chuyên môn về “Nghiên cứu, tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn” Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Nam (ThS Nguyễn Thị Diệp và CưN Lê Anh Vũ thực hiện).

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP TT. G20

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Đại Trung