fashion img

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 8

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 
 

 


Số:  20  /TB - TTKDSĐC

V/v: Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 8/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 05  tháng 09  năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trung tâm

Ngày 31 tháng 08 năm 2017, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp giao ban dưới sự chủ trì của Giám đốc. Sau khi nghe đại diện các bộ phận thuộc Văn phòng Trung tâm báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017, Giám đốc kết luận như sau:

1. Văn phòng

- Tiếp nhận, vào sổ, trình xử lý công văn đi – đến (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Quản lý và sử dụng con dấu (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Scan, lưu các văn bản, hồ sơ (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Tiếp tục thu bổ sung hồ sơ của các viên chức Nguyễn Văn Nam, Đinh Văn Huy, Nguyễn Thị Diệp, Hoàng Lê Lộc, Hoàng Xuân Đức, Nguyễn Lan Hương để lưu tại Trung tâm (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Lập danh sách cán bộ tham gia các chương trình đào tạo của Viện và của Bộ (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Tiếp tục cập nhật bài cho website của Trung tâm (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Xây dựng hợp đồng lao động cho CưN Lê Anh Phương (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Hoàn thiện thủ tục đóng bảo hiểm cho 02 hợp đồng lao động (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Theo dõi chấm công cho toàn bộ viên chức và người lao động (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Xây dựng lịch tuần của Ban Giám đốc (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Thông báo kết luận họp giao ban công tác văn phòng của Giám giám đốc (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện).

2. Kế hoạch-Khoa học

- Hoàn thiện biên bản sử dụng vào bảo quản tài sản cho viên chức và người lao động (ThS Hoàng Thị Hương Giang; CưN Lê Anh Vũ thực hiện).

- Xây dựng nội dung làm việc cho 03 hợp đồng lao động, 05 phiếu thuê khoán chuyên môn cho tháng 7/2017 (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Nghiệm thu tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Quý II/2017 của Trung tâm của TS Ngô Thị Thúy Hường, KS Nguyễn Lan Hương (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương lập biên bản bàn giao mẫu, hồ sơ kinh tế, hồ sơ đợt chuyên gia sang của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” do CưN Trần Minh Thuận thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2017 (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Sửa chữa đề cương Dự án Công viên Địa chất Việt Nam (KS Nguyễn Lan Hương thực hiện);

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lấy phiếu đăng ký khoa học công nghệ cho đề tài “Quy phạm công viên địa chất” (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Chuẩn bị công tác thực địa đợt III của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” (TS Nguyễn Đại Trung thực hiện);

- Triển khai viết 05 chuyên đề: 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 thuộc đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)”

(Phúc-Trung, Trung-Lộc, Huy-Liên, Trung-Toàn, Trung-Toàn-Thúy-Hạnh-Minh-Phương thực hiện);

- Thanh quyết toán đoàn vào thuộc đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” (KS Nguyễn Lan Hương thực hiện).

3. Tài chính

- Thực hiện chuyển tiền từ tài khoản cũ sang tài khoản mới (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Hoàn thiện các thủ tục tài chính, hóa đơn chứng từ đối với Hợp đồng thuê khoán chuyên môn về “Khảo sát đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu GIS không gian của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long” Chủ trì: TS Nguyễn Thành Long (ThS Nguyễn Thị Diệp và CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Hoàn thiện các thủ tục tài chính, hóa đơn chứng từ đối với Hợp đồng thuê khoán chuyên môn về “Nghiên cứu, tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn” Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Nam (ThS Nguyễn Thị Diệp và CưN Lê Anh Vũ thực hiện).

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP TT. G20

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Đại Trung