fashion img

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 9

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 
 

 


Số:  21  /TB - TTKDSĐC

V/v: Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 03 tháng 10  năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trung tâm

 

Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp giao ban dưới sự chủ trì của Giám đốc. Sau khi nghe đại diện các bộ phận thuộc Văn phòng Trung tâm báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017, Giám đốc kết luận như sau:

1. Văn phòng

- Tiếp nhận, vào sổ, trình xử lý công văn đi – đến (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Quản lý và sử dụng con dấu (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Scan, lưu các văn bản, hồ sơ (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Tiếp tục thu bổ sung hồ sơ của các viên chức Nguyễn Văn Nam, Đinh Văn Huy, Hoàng Lê Lộc, Hoàng Xuân Đức, Nguyễn Lan Hương để lưu tại Trung tâm (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Lập danh sách cán bộ tham gia các chương trình đào tạo của Viện và của Bộ (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Tiếp tục cập nhật bài cho website của Trung tâm (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Hoàn thiện thủ tục đóng bảo hiểm cho 01 hợp đồng lao động (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Theo dõi chấm công cho toàn bộ viên chức và người lao động (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Xây dựng lịch tuần của Ban Giám đốc (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Thông báo kết luận họp giao ban công tác văn phòng của Giám giám đốc (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện).

2. Kế hoạch-Khoa học

- Hoàn thiện biên bản sử dụng vào bảo quản tài sản cho viên chức và người lao động (ThS Hoàng Thị Hương Giang; CưN Lê Anh Vũ thực hiện).

- Xây dựng nội dung làm việc cho 03 hợp đồng lao động, 05 phiếu thuê khoán chuyên môn cho tháng 7/2017 (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Hoàn thiện các biên bản Nghiệm thu tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Quý II/2017 của Trung tâm (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Nhận sản phẩm nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 của toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương lập biên bản bàn giao sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” cho TS Nguyễn Đại Trung (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Sửa chữa đề cương Dự án Công viên Địa chất Việt Nam (KS Nguyễn Lan Hương thực hiện);

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lấy phiếu đăng ký khoa học công nghệ cho đề tài “Quy phạm công viên địa chất” (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Thực địa bước II/2017 của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” (CưN Đinh Văn Huy; CưN Hoàng Lê Lộc, CưN Lê Anh Vũ, CưN Dương Văn Phúc thực hiện);

- Bảo vệ báo cáo thực địa bước II/2017 của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” (TS. Nguyễn Đại Trung thực hiện)

- Hoàn thiện 05 chuyên đề: 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 thuộc đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)”

(Phúc-Trung, Trung-Lộc, Huy-Liên, Trung-Toàn, Trung-Toàn-Thúy-Hạnh-Minh-Phương thực hiện);

- Thanh quyết toán đoàn vào thuộc đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” (KS Nguyễn Lan Hương thực hiện).

3. Tài chính

- Thực hiện chuyển tiền từ tài khoản cũ sang tài khoản mới (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Hoàn thiện các thủ tục tạm ứng và các hồ sơ liên quan đến tạm ứng của Hợp đồng TS Nguyễn Xuân Nam và Hợp đồng TS Nguyễn Thành Long (Ths Nguyễn Thị Diệp, CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Mua hóa đơn cho Trung tâm (CưN. Lê Anh Vũ thực hiện).

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP TT. G20

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Đại Trung