fashion img

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 10

 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

VÀ KHOÁNG SẢN

TRUNG TÂM KARST

VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

 
 

 


Số:  22 /TB - TTKDSĐC

V/v: Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 11  năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trung tâm

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp giao ban dưới sự chủ trì của Giám đốc. Sau khi nghe đại diện các bộ phận thuộc Văn phòng Trung tâm báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017, Giám đốc kết luận như sau:

1. Giải quyết triệt để các công việc Văn phòng tháng 10 còn tồn đọng.

- Tiếp tục thu bổ sung hồ sơ của các viên chức Nguyễn Xuân Nam, Đinh Văn Huy, Hoàng Lê Lộc, Hoàng Xuân Đức, Nguyễn Lan Hương để lưu tại Trung tâm (ThS Hoàng Thị Hương Giang thực hiện);

- Hoàn thiện biên bản sử dụng vào bảo quản tài sản cho viên chức và người lao động (CưN Lê Anh Vũ thực hiện).

- Hoàn thiện các biên bản Nghiệm thu tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Quý II/2017 của Trung tâm (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Nhận sản phẩm nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 của toàn bộ viên chức thuộc Trung tâm (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương lập biên bản bàn giao sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)” cho TS Nguyễn Đại Trung (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lấy phiếu đăng ký khoa học công nghệ cho đề tài “Quy phạm công viên địa chất” (CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

2. Dự kiến các công việc thực hiện trong tháng 11

- Bảo vệ đề cương nhiệm vụ thường xuyên 2018 của Trung tâm (TS Nguyễn Đại Trung thực hiện);

- Tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 (TS Ngô Thị Thúy Hường; TS Nguyễn Xuân Nam, CưN Đinh Văn Huy, CưN Hoàng Xuân Đức, Ths Phạm Thị Thúy, KS Nguyễn Lan Hương, CưN Hoàng Lê Lộc thực hiện);

- Chuẩn bị nghiệm thu kết quả bước II đề tài Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây)”

+ Phần khoa học:

Báo cáo bước: TS Nguyễn Đại Trung thực hiện;

Các chuyên đề: TS Nguyễn Đại Trung; Ths Phạm Thị Thúy và các Phiếu thuê khoán chuyên môn thực hiện.

+ Phần Thanh quyết toán: KS Nguyễn Lan Hương thực hiện

- Hoàn thiện các thủ tục tạm ứng và các hồ sơ liên quan đến tạm ứng của Hợp đồng TS Nguyễn Xuân Nam và Hợp đồng TS Nguyễn Thành Long (Ths Nguyễn Thị Diệp, CưN Lê Anh Vũ thực hiện);

- Nghiệm thu thanh quyết toán 02 Hợp đồng: TS. Nguyễn Xuân Nam và TS Nguyễn Thành Long (Ths Nguyễn Thị Diệp thực hiện).

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP TT. G20

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đại Trung