fashion img

Xây dựng mạng lưới công viên địa chất Quốc gia và mô hình quản lý công viên địa chất tại Việt Nam

  • polo shirt img

    Thời gian và Địa điểm

    Thời gian: Từ ngày 17/06/2016 - 19/ 06/ 2016 Địa điểm: Tại Đồng Văn - Hà Giang

  • polo shirt img

    Mục tiêu và Nội dung

    Hội thảo xây dựng kế hoạch hình thành mạng lưới công viên địa chất quốc gia, dự thảo bộ tiêu chí công nhận công viên địa chất quốc gia và quy trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu.